Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data.

Why you'll love MyOMSYSTEM

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter
Event Calendar - Event

Między fotografią dokumentacyjną a przyrodniczą | Łukasz Bożycki

Olympus

Photo show
Everyone
OM-D Cameras , PEN Cameras
3/3/2019 12:00 PM - 3/3/2019 2:30 PM

Polski:

Istnieje sztuka którą trudno ująć w ramy, precyzyjnie wyznaczyć jej granice czy też jednoznacznie oddzielić ją od kiczu.
Fotografie przedstawiające kolorowe ptaki stojące na pięknie omszonym patyku z jednolicie rozmytym tłem aspirują o miano sztuki.
A może bliżej im do kiczu? Właściwą szufladką, może okazać się dla nich fotografia dokumentacyjna o ile autor nie ingerował w ustawienie sceny przed obiektywem.
Gdzie przebiega granica pomiędzy wiernym relacjonowaniem tego co widzimy a kreacją artystyczną w fotografii przyrodniczej?
Czy zwykła dokumentacja otaczającego nas środowiska jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla naszych fotograficznych poczynań? Czy musimy uzyskać mandat artysty, aby posiadać immunitet społeczny na ingerowanie w naturalne środowisko?
Wiadomo, że poprzez fotografię przyrodniczą możemy stać się ambasadorami niemej przyrody, która sama nie może się bronić.
Możemy pokazać jej piękno, którym chcemy przekonać wszystkich do lepszego traktowania przyrody, ale możemy pokazać także okrucieństwo z jakim traktujemy dzikie zwierzęta.
Czy przez zabranie głosu w ważnych społecznie kwestiach fotografia przyrodnicza może stać się sztuką?
Na te i wiele innych pytań postaramy się wspólnie odpowiedzieć, poznając pracę fotografa wywodzącego się z nurtu dzikiej przyrody.

English:

Between documentation and nature photography

There exists an art so very hard to encompass with exact frames or to have its boundaries marked precisely, or to separate it from kitsch in a definitive manner. The photographs of colourful birds standing on a mossy branch with a uniformly blurred background aspire to being regarded as art, but maybe they are closer to kitsch.
The right place for them might be documentation photography, provided that the author didn’t interfere with the design of the scene in front of the camera. Where is the line between truthful coverage of what we see and artistic creation in nature photography?
Does the simple documentation of the surrounding environment serve as a sufficient justification for our photographic pursuits? 
Are we in need of striving for our place in the artistic world to be granted the social immunity to intervene in the natural environment? Certainly, by means of nature photography we might become ambassadors of a mute nature that cannot defend itself. We are able to show its beauty, with which to convince everyone that nature needs a kinder attitude from us, but we are also able to show the cruelty with which we approach wild animals.  Can nature photography become an art by participating in debate on socially important issues? We will try to answer these questions and many others, learning about the work of the wild nature photographer.


Free Event
Między fotografią dokumentacyjną a przyrodniczą | Łukasz Bożycki
Canceled